زنبورداری

ملکه زنبور عسل
زنبورداری

با ملکه زنبور عسل بیشتر آشنا شوید

در خانواده و کلنی زنبور ها، ملکه و کارگران از جنس ماده و مونث هستند. هر دو دارای تخمدان بوده ولی تخمدان ملکه نسبت به...